BigBoots

We have kittens at this moment! 

 

Onze kittens groeien op in ons gezin. Ze zullen gewend zijn aan honden, katten, bezoek, huishoudelijke geluiden etc.

Onze katten zijn getest op diverse erfelijke ziekten, hier zijn ze vrij van bevonden want anders fokken we niet met ze. Gezondheid staat bij ons hoog in het vaandel. U mag altijd deze testen inzien.

Wijzelf hebben meerdere opleidingen gedaan welke te maken hebben met de gezondheid en vererving van het fokken met dieren. Denk hierbij aan Paraveterinair, diermanagement, genetica en gedrag. Ook hebben wij het honden en kattenbesluit met goed gevolg afgerond. Dit is Een opleiding die alles te maken heeft met het fokken. Doordat wij dit officiële papiertje hebben staan we ook geregistreerd bij Kamer van Koophandel.

Uiteraard blijven we ons ontwikkelen door middel van opleidingen, cursussen en trainingen zodat we altijd van het laatste nieuws en de nieuwste technieken op de hoogte zijn.

Zo hebben wij bijvoorbeeld in 2018 staan dat we een kittencursus volgen, hoe het flessen van kittens. Dit doen we al en zijn we bekend mee, maar er zullen altijd extra tips geleerd worden die wij in de praktijk goed kunnen gebruiken bij bepaalde situaties. Ook zullen wij de PawPeds G1 cursus gaan volgen in 2018 en het vervolg ervan. 

Onze maine coon kittens worden gefokt volgens de richtlijnen van onze vereniging.

De kittens zullen bij vertrek

*ontwormd zijn

*vlo vrij zijn

*twee maal geënt zijn

*goed gesocialiseerd zijn 

*een stamboom meekrijgen

*een ingevuld europees paspoort meekrijgen 

*gechipt zijn

*een gezondheids verklaring hebben

*een kittenpakket van Royal canin meekrijgen

*een koopovereenkomst hebben waar ook de garantie bepaling in beschreven is

.

Onze kittens worden verkocht voor € 900,00

 

Mocht u langs willen komen, dan bent u altijd welkom! Bent u vervolgens verliefd geworden op een kleintje dan vragen wij een aanbetaling van 300euro per kitten. Dit wordt gedaan zodat voor beide partijen er een zekerheid is dat het kitten een nieuw mandje gevonden heeft. Besluit u voor het ophalen  het kitten te annuleren dan zal de aanbetaling niet terug betaald worden. De Fokker heeft ten alle tijde het recht om de koop te annuleren en dan zult u uw aanbetaling uiteraard terug krijgen.

De aanbetaling hoeft u niet contant mee te nemen en kunt u nadat u hier geweest bent en nadat u thuis er nog even over nagedacht of u een mandje kunt aanbieden overmaken op de rekening van BigBoots. 

Voor fokkers gelden andere prijzen en tevens andere voorwaarden.

Wij zullen tevens altijd bereikbaar zijn voor vragen, ook nadat een kitten verhuisd is! Wij blijven graag op de hoogte en blijven graag foto’s zien! 

 

 

 

 

Our kittens grow up in our family. They will be used to dogs, cats, visitors, household sounds etc

. Our cats have been tested for various hereditary diseases, here they are found to be free because otherwise we do not breed with them. Health is our top priority. You may always view these tests.

We ourselves have done several training which have to do with the health and inheritance of breeding with animals. Think of Paraveterinary, animal management, genetics and behavior. We have also successfully completed the dogs and cats decision. This is A training that has everything to do with breeding. Because we have this official document, we are also registered with the Chamber of Commerce.

Of course we continue to develop through training, courses and training so that we are always informed of the latest news and the latest techniques.

For example, in 2018 we have a kitten course, how the bottles of kittens. We already do this and are familiar with it, but extra tips will always be learned that we can use in practice in certain situations. We will also follow the PawPeds G1 course in 2018 and its follow-up. Our maine coon kittens are bred according to the guidelines of our association.

The kittens will leave on departure * being dewormed * flea free * are vaccinated twice) * well socialized * get a pedigree * receive a filled in European passport * be chipped * have a health certificate * receive a kitten package from Royal canin * have a purchase agreement which also describes the warranty provision .

Our kittens are sold for € 900,00

If you want to come by, you are always welcome! When you have fallen in love with a little one, we ask a deposit of 300 euro per kitten. This is done so that for both parties there is a certainty that the kitten has found a new basket. If you decide to cancel the kitten before the pick up, the down payment will not be refunded. The Breeder has the right to cancel the purchase at all times and you will of course receive your deposit back.

You do not have to pay the deposit in cash and after you have been here before and after you have thought about it at home or you can offer a basket to the account of BigBoots. Other prices apply to breeders as well as other conditions.

We will also always be available for questions, even after a kitten has moved! We like to stay informed and like to see pictures!